Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРОГРАМА

відбору громадян України для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у Національному технічному університеті “Дніпровська політехніка”

1. Кафедра військової підготовки Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” (далі КВП НТУ “Дніпровська політехніка”) надає освітні послуги з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

2. Конкурсний відбір студентів включає: оцінку рівня успішності навчання; професійно-психологічний відбір; оцінку рівня засвоєння програми допризовної підготовки; оцінку рівня фізичної підготовки.

3. Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах за результатами складання ним підсумкового контролю у закладі вищої освіти (ЗВО) за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.

Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу.

4. Професійний психологічний відбір студентів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах ЗВО, затвердженої наказом Міністра оборони України від 9 липня 2009 року № 355. Професійно-психологічний відбір базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями відповідають вимогам конкретної військово-облікової спеціальності.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психiчної стiйкостi та оцінку спроможності навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу.

Індивідуальні психологічні якості вступників оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір".

Громадяни, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, що не відповідають встановленим критеріям спроможності кандидатів до навчання за методикою спроможності до навчання, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір та із числа кандидатів для вступу на “Дніпровська політехніка” відраховуються.

5. Рівень знань з допризовної підготовки оцінюється вступним випробуванням, яке складається з двох частин: теоретичної та практичної .

Теоретична частина оцінюється за результатами тестування з 5 завдань у письмовій формі за наступними розділами (завданнями):

І - військово-гуманітарна підготовка – перевіряється зріз знання законів, які регламентують службу в Збройних Силах України;

ІІ - тактична підготовка та основи військової топографії, охоплює розділи основних видів бою, вмінь діяти в наступі та обороні;

ІІІ - вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької зброї;

ІV - статути Збройних Сил України – в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається в загальноосвітньому закладі;

V - основи цивільного захисту – перевіряється зріз знань з основ цивільного захисту, що вивчається в загальноосвітньому закладі.

Усі питання не виходять за межі змісту підручника “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх закладів. Вступникам надається можливість відповісти на 5 завдань у письмовій формі. За кожним розділом (завданням)  дається 5 запитань. Усього – 25 запитань. Правильна відповідь на одне запитання дає вступнику 2 бали. Максимальний бал за теоретичну частину складає – 50 балів.

Перевірка практичної частини випробування з допризовної підготовки складається з виконання 5 завдань з практичного виконання прийомів стройової підготовки на плацу. Під час перевірки підлягають оцінці п’ять основних стройових прийомів, а саме:

1)      стройове положення вихід зі строю та повернення в стрій;

2)      повороти на місці;

3)      стройовий крок;

4)      повороти під час руху;

         5) підхід до начальника та відхід від нього.

Максимальний бал за практичну частину складає – 50 балів.

Максимальна кількість балів за кожне завдання письмового тестування та практичного виконання вступного випробування складає 10 балів, сумарна максимальна кількість балів – 100.

Особа вважається такою, яка пройшла вступні випробування, якщо під час складання випробувань з допризовної підготовки сума балів за дві частини (теоретичну та практичну) складає 50 і більше балів. Студенти, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 50 балів) від максимальної кількості балів, виключаються із списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки. Рішення відбіркової комісії щодо таких студентів оформляється окремим протоколом.

6. Рівень фізичної підготовки кандидатів згідно з Настановою з фізичної підготовки у Збройних Силах України, яка затверджена наказом Міністра оборони України від 30.12.2009 року № 685, визначається за результатами практичного виконання ними фізичних вправ. Випробування проводиться за трьома вправами:

 біг на 100м, підтягування на перекладині, біг на 1 км - чоловіки

 біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км - жінки

За умови отримання оцінки “незалік” студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується.

Під час конкурсного відбору з фізичної підготовки вступник повинен пред’явити паспорт громадянина України перед виконанням кожної контрольної вправи.

          7. За результатами вступних випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору, рівня фізичної підготовки, та медичного огляду, складається рейтинг вступника.
      Рейтинг кандидатів для проходження військової підготовки відповідає сумі балів, набраних при оцінці рівня знань з допризовної підготовки, рівня успішності навчання.

          8. Зарахування громадян до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”.

 9. Під час проходження конкурсного відбору кандидат повинен мати при собі паспорт громадянина України. Без наявності паспорта кандидат до вступних випробувань не допускається.

    
      Додаткова інформація на сайті:  http://vp.nmu.org.ua

 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт