Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРАВИЛА

прийому на кафедру військової підготовкиНаціонального технічного університету Дніпровська політехніка” для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу  у 2019 році 


 1. Військова підготовка громадян проводиться на навчально-матеріальній базі далі КВП НТУ “Дніпровська політехніка” протягом 2-ох років навчання (4 семестри).

         2.  Військова підготовка планується та проводиться  протягом одного навчального дня на тиждень методом “військового дня”.
       3. До вступних випробувань допускаються громадяни України, які мають або здобудуть освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (станом на липень 2021 року) всіх форм навчання, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

4. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

Придатність громадян до військової служби за станом здоров'я визначається на підставі:

- чоловіки: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації) з оформленням довідки за формою № 4.

- особи жіночої статі: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем проживання (навчання) з оформленням довідки за формою № 4.

Медичний огляд проводиться за направленням КВП НТУ “Дніпровська політехніка”.

5. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом ректора Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”.

6. Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають: заяву на ім’я голови відбіркової комісії (бланк заяви отримується на кафедрі військової підготовки).

Заява повинна містити такі відомості:

Назва закладу вищої освіти (ЗВО), форма навчання, назва факультету, номер навчальної групи, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень (назва ЗВО, який закінчив, рік закінчення, спеціальність та ОКР для громадян, які мають вищу освіту);

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, громадянство;

адреса проживання (за пропискою та фактична);

телефон для зв’язку;

проходження військової служби;

в якому військкоматі знаходиться на обліку;

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я згідно із записом у медичній довідці за результатами проходження ВЛК;

мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки;

7. До заяви додаються:

- оригінал та копію паспорта громадянина України (1,2 сторінки та приписка).

- копія ідентифікаційного коду.

- копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі).

- довідка військово-лікарської комісії з відмітками про придатність до військової служби за станом здоров’я (навчання за програмою підготовки офіцерів запасу), яка видається військовим комісаріатом за місцем перебування на військовому обліку (при тимчасовому перебуванні на військовому обліку за місцем навчання, для осіб жіночої статі за місцем проживання або навчання);

- копію навчальної картки студента з деканату вищого навчального закладу за попередні семестри навчання (екзамени, заліки);

- довідка, що студент навчається у вищому навчальному закладі (крім студенів НТУ “Дніпровська політехніка”;

- копія диплому про вищу освіту та додаток до нього (для громадян, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра);

       8. Відповідальна особа за облік і організацію військової підготовки, яка призначена ректором ЗВО організовує збір визначених документів та складає список здобувачів вищої освіти ЗВО, які виявили бажання пройти військову підготовку.
     Громадяни, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, вище перелічені документи подають до відбіркової комісії КВП НТУ “Дніпровська політехніка”.
     Розклад вступних випробувань доводяться до студентів не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору. Строки прийому заяв і документів,  вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання за програмою підготовки офіцера запасу  за військовими спеціальностями:

   

                Етапи вступної кампанії

Очна форма навчання

Строки подання заяв і документів 

з 02 вересня по 14 вересня

Строки проведення вступних випробувань 

 з 17 вересня по  19 вересня

Дата та час оприлюднення рейтингового списку та списку осіб рекомендованих до зарахування

не пізніше 20 вересня

 

Зарахування вступників, яким надані рекомендації

      не пізніше 21 вересня

 

 9. Вартість навчання на кафедрі військової підготовки   -  7600 грн. на рік


       Телефон для довідок:     +380960514847


Додаток 1

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ

що до проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу військовослужбовцями рядового складу, сержантського і старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра


Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” (далі –Закон) громадянам України надано право на добровільних засадах проходити військову службу за програмою підготовки офіцерів запасу у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі-військова підготовка).

Відповідно до частини 1 пункту 2 Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289 (далі – Інструкція), військовослужбовці рядового складу, сержантського і старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (далі – Положення).

Згідно зі статтею 173 Положення військовослужбовці рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, які здобули вищу освіту за державним замовленням та прослужили час, що дорівнює часу навчання для здобуття попередньої вищої освіти, для поглиблення професійних знань і здобуття вищої освіти можуть навчатися без відриву від військової служби у вищих навчальних закладах з дозволу командира від командира з’єднання і вище, який надається на підставі рапорту військовослужбовців та оголошується наказом командира (начальника) військової частини, в якій військовослужбовець проходить військову службу. Навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов’язків за займаною посадою.

Відповідно до Інструкції військовослужбовці, які пройшли повний курс військової підготовки, отримують довідку про проходження військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з пропозицією щодо атестування військовослужбовця до присвоєння відповідного первинного військового звання офіцера.

Другий екземпляр довідки направляється командиру (начальнику) військової частини, де проходить військову службу військовослужбовець, для прийняття рішення про атестування його до присвоєння відповідного первинного військового звання офіцера в установленому порядку.

У той же час, відповідно до абзацу 7 частини першої статті 20 Закону на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу приймаються особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу.

Відповідно до пункту 6.3 розділу VІ Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10.04.2009 № 170 (зі змінами), військовослужбовцям рядового складу, які в особливий період пройшли курс військової підготовки офіцерів, така підготовка вважається підставою для просування по службі на посади сержантського і старшинського складу.

Таким чином, з метою упорядкування присвоєння військових звань офіцерського складу та зняття соціальної напруги серед військовослужбовців, які проходять підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, та з урахуванням норм законодавства та нормативно-правових актів України пропонується наступний порядок проходження військовослужбовцями Збройних Сил України підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, призначення на посади офіцерського складу та присвоєнням їм первинного військового звання офіцерського складу “молодший лейтенант”:

на військову підготовку виключно за кошти фізичних осіб направляються військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра;

особи рядового складу, сержантського і старшинського складу, які завершують військову підготовку, не атестуються до присвоєння військового звання “молодший лейтенант запасу”;

на підставі довідки про проходження військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю, виданою у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) (видається за 6 місяців до завершення навчання), та з урахуванням пункту 6.3 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, особи рядового складу можуть бути призначені на посади осіб сержантського (старшинського) складу зі штатно-посадовою категорією до старшого сержанта (головного старшини) з подальшим присвоєнням їм первинного військового звання сержантського (старшинського) складу “молодший сержант” (“старшина 2 статті”), з урахуванням вимог пункту 3.4 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України;

у разі прийняття командиром військової частини позитивного рішення щодо призначення військовослужбовця сержантського (старшинського) складу, який завершує підготовку, на посаду офіцерського складу з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу “молодший лейтенант” (з урахуванням отриманої військово-облікової спеціальності), у військовій частині готуються документи, передбачені пунктом 3.9 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, та не пізніше ніж за два місяці до завершення військової підготовки надаються до кадрового органу ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

у разі відсутності у військовій частині вакантних офіцерських посад за військово-обліковою спеціальністю, за якою проходить військову підготовку військовослужбовець, командування військової частини інформує орган військового управління (за підпорядкованістю), у якому з урахуванням потреби в таких спеціалістах, формується перелік вакантних посад, на які може бути поданий до призначення військовослужбовець. Зазначений перелік доводиться через командування військової частини та ВВНЗ (ВНП ВНЗ) до військовослужбовця;

проекти наказів Міністра оборони України про призначення на посаду офіцерського складу та присвоєння первинного військових звань офіцерського складу випускникам ВВНЗ (ВНП ВНЗ) опрацьовуються у цих закладах та подаються до Генерального штабу Збройних Сил України не пізніше ніж за місяць до дня випуску.

 

Враховуючи зазначене,

 

ВИМАГАЮ:

 

провести інформування військовослужбовців, які проходять підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, стосовно порядку проходження військовослужбовцями підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, призначення на посади офіцерського складу та присвоєнням їм первинного військового звання офіцерського складу “молодший лейтенант”.

 

  Тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника

начальника Генерального штабу Збройних Сил України

генерал-лейтенант С.Б.БЕССАРАБ

Додатки квп нгу 01.03(1).jpg

Додатки квп нгу 01.03(2).jpg  Додатки квп нгу 01.03(3).jpgДодатки квп нгу 01.03(4).jpg

© 2006-2019 Інформація про сайт