Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПРОГРАМА

відбору громадян України для навчання

за програмою підготовки офіцерів запасу

 у Національному технічному університеті

“Дніпровська політехніка”

І. Загальні положення.

1.1. Кафедра військової підготовки Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” (далі КВП НТУ “Дніпровська політехніка”) надає освітні послуги з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” (зі змінами), сумісних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року № 1190/560 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів” та від 14.12.2015 за № 719/1289 “Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”.

2. Програма та порядок відбору громадян України для навчання

за програмою підготовки офіцерів запасу.

1. Конкурсний відбір студентів включає: оцінку рівня успішності навчання; професійно-психологічний відбір; оцінку рівня засвоєння програми допризовної підготовки; оцінку рівня фізичної підготовки, оцінка знань студентами іноземної мови.

2. Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ВНЗ за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.

Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу.

3. Професійний психологічний відбір студентів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 9 липня 2009 року № 355, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909 та Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, затверджених наказом Міністра оборони України від 22.03.2010 року №152ДСК.

Професійно-психологічний відбір базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями відповідають вимогам конкретної військово-облікової спеціальності.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психiчної стiйкостi та оцінку спроможності навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу.

Індивідуальні психологічні якості вступників оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір".

Громадяни, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, що не відповідають встановленим критеріям спроможності кандидатів до навчання за методикою спроможності до навчання, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір та із числа кандидатів для вступу на “Дніпровська політехніка” відраховуються.

4. Рівень знань з допризовної підготовки оцінюється вступним випробуванням, яке складається з двох частин: теоретичної та практичної .

Теоретична частина оцінюється за результатами тестування з 5 завдань у письмовій формі за наступними розділами (завданнями):

І - військово-гуманітарна підготовка – перевіряється зріз знання законів, які регламентують службу в Збройних Силах України;

ІІ - тактична підготовка та основи військової топографії, охоплює розділи основних видів бою, вмінь діяти в наступі та обороні;

ІІІ - вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької зброї;

ІV - статути Збройних Сил України – в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається в загальноосвітньому закладі;

V - основи цивільного захисту – перевіряється зріз знань з основ цивільного захисту, що вивчається в загальноосвітньому закладі.

Усі питання не виходять за межі змісту підручника “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх закладів. Вступникам надається можливість відповісти на 5 завдань у письмовій формі. За кожним розділом (завданням)  дається 5 запитань. Усього – 25 запитань. Правильна відповідь на одне запитання дає вступнику 2 бали. Максимальний бал за теоретичну частину складає – 50 балів.

Перевірка практичної частини випробування з допризовної підготовки складається з виконання 5 завдань з практичного виконання прийомів стройової підготовки на плацу. Під час перевірки підлягають оцінці п’ять основних стройових прийомів, а саме:

1)      стройове положення вихід зі строю та повернення в стрій;

2)      повороти на місці;

3)      стройовий крок;

4)      повороти під час руху;

5) підхід до начальника та відхід від нього.

Техніка виконання кожного стройового прийому оцінюється:

у 10 балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України , чітко, впевнено, красиво;

у 8 балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України, але недостатньо чітко, з напруженням;

у 5 балів, якщо прийом взагалі виконаний відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сили України, але при цьому була допущена хоча б одна помилка;

у 0 бали, якщо прийом не виконаний або під час його виконання були допущені дві й більше помилки.

Максимальний бал за практичну частину складає – 50 балів.

Максимальна кількість балів за кожне завдання письмового тестування та практичного виконання вступного випробування складає 10 балів, сумарна максимальна кількість балів – 100.

Особа вважається такою, що пройшла вступні випробування, якщо під час складання випробувань з допризовної підготовки сума балів за дві частини (теоретичну та практичну) складає 50 і більше балів. Студенти, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 50 балів) від максимальної кількості балів, виключаються із списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.

Рішення відбіркової комісії щодо таких студентів оформляється окремим протоколом.

5. Рівень фізичної підготовки кандидатів згідно з Настановою з фізичної підготовки у Збройних Силах України, яка затверджена наказом Міністра оборони України від 30.12.2009 року № 685, визначається за результатами практичного виконання ними фізичних вправ. Випробування проводиться за трьома вправами:

 біг на 100м, підтягування на перекладині, біг на 1 км;-чоловіки

 біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км.-жінки

У кожній вправі існує мінімальний пороговий рівень. Усі вправи, призначені для перевірки, виконуються протягом одного дня згідно розкладу. Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно.  Повторне виконання фізичних вправ із метою підвищення оцінки не дозволяється.

Під час перевірки вправи виконуються в послідовності: вправи на швидкість, силові вправи, вправи на загальну витривалість. В окремих випадках за рішенням перевіряючого послідовність виконання вправ може бути змінена.

Оцінка рівня фізичної підготовленості студентів відбірковою комісією визначається як “залік” або “незалік”. Для отримання оцінки “залік” необхідно виконати кожну з трьох вправ, призначених для перевірки, не нижче оцінки “задовільно” або з однією оцінкою “незадовільно”, крім вправи на витривалість,при наявності однієї оцінки не нижче “добре.

Нормативи для визначення фізичної підготовленості кандидатів на навчання за програмою військової підготовки офіцерів запасу:

Таблиця 1

Оцінка

Вправи для юнаків

Підтягування

на перекладині

Біг на 100 м

Біг на 1 км

5

9

15,0

3.55

4

8

15,4

4.05

3

7

16,2

4.30

Таблиця 2

Оцінка

Вправи для дівчат

Комплексна силова вправа

Біг на 100 м

Біг на 1 км

5

36

17,0

4.30

4

32

17,6

4.45

3

28

18,8

5.15

 

За умови отримання оцінки “незалік” студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується.

Під час конкурсного відбору з фізичної підготовки вступник повинен пред’явити паспорт громадянина України перед виконанням кожної контрольної вправи.

6. Знання студентами іноземних мов оцінюється за результатами тестування. Кількість балів за тестування складає 100.

7. За результатами вступних випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору, рівня фізичної підготовки, знання іноземних мов та медичного огляду, складається рейтинг вступника.

Рейтинг кандидатів для проходження військової підготовки відповідає сумі балів, набраних при оцінці рівня знань з допризовної підготовки, рівня успішності навчання та знання іноземних мов.

8. Кандидати, які успішно витримали конкурсний відбір відповідно до загальної кількості набраних балів розподіляються за рейтинговим списком згідно конкурсу та обсягу набору на кожну військово-облікову спеціальність і відбірковою комісією оформляється окремим протоколом з висновками: “рекомендуються до зарахування” або “не рекомендуються до зарахування” на КВП НТУ . “Дніпровська політехніка”.

9. Зарахування громадян до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”.

10. Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія. Апеляція громадян за результатами випробувань повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.

Додаткове опитування студентів під час розгляду апеляції не допускається.

11. Громадяни, які зараховані на КВП НТУ “Дніпровська політехніка”, укладають з ректором університету контракт в порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 року №48.

Якщо студент не підписав контракт протягом визначеного часу, його військова підготовка припиняється, і він відраховується зі складу тих, хто проходить військову підготовку.

12. Під час проходження конкурсного відбору кандидат повинен мати при собі паспорт громадянина України. Без наявності паспорта кандидат до вступних випробувань не допускається.


© 2006-2018 Інформація про сайт