Національний гірничий університет — відповідність Часу

Державний вищий навчальний заклад

“Національний гірничий університет”


                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                            Голова Приймальної комісії

                                                                                                      ректор                  Г.Г.Півняк 

                                                                                                      “___” _________ 20__ року

 

ПРОГРАМА

 відбору  студентів вищих навчальних закладів

 для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у

Державному вищому навчальному закладі

“Національний гірничий університет”

   

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

        1.1. Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом Державного вищого навчальногзакладу  “Національний гірничий університет”, що здійснює підготовку офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів міста Дніпропетровськ відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  серія АЕ  № 527867, виданої 06.01.2015 року, термін дії до 01.07.2019 року.  Ліцензійний обсяг – 350 осіб.

1.2. Військова підготовка студентів у Державному ВНЗ “НГУ” планується та проводиться один навчальний день на тиждень (методом військового дня) протягом двох років навчання.

1.3. Кафедра здійснює підготовку офіцерів запасу за 3 військово-обліковими спеціальностями для Сухопутних військ Збройних Сил України

 2. ПРОГРАМА  ВІДБОРУ СТУДЕНТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

 2.1.  Загальні положення

 2.1.1. Правила відбору студентів вищих навчальних закладів на кафедру військової підготовки  для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу розроблено на підставі вимог Законів України “Про вищу освіту”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 року № 48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів  вищих навчальних закладів за програмою  підготовки офіцерів запасу”, Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України та Міністерства оборони України від 20 червня 2003 року  № 400/192     та  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  27 жовтня   2003 року  за  № 978/8299, Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони  України  та  Міністерства  освіти  і  науки  України  від 11 листопада 2004 року № 531/857.

 2.2. Умови  проходження студентами військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

 2.1.1. До військової підготовки за програмою офіцерів запасу (далі - військова підготовка), відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, залучаються студенти, після закінчення другого 

курсу навчання (денної форми навчання) вищих навчальних закладів міста

Дніпропетровськ.

2.1.2. Військову підготовку проходять громадяни України, придатні до військової служби за станом здоровя та моральними і діловими якостями, якщо на початок військової підготовки їм не виповнилося 25 років.

 2.1.3. Студенти проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів, що надходять від юридичних чи фізичних осіб.

 2.3. Організація відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

 2.3.1. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом ректора університету, за поданням завідувача кафедри військової підготовки.

2.3.2. Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, особисто подають заяву на ім’я ректора університету. Заява повинна містити такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові студента;

номер навчальної групи і назву факультету вищого навчального закладу, на якому він навчається;

громадянство;

про проходження строкової військової служби;

про мотивацію студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання щодо дотримання вимог, які висуваються до студентів під час проходження військової підготовки.

До заяви додаються:

оригінал навчальної картки студента з деканату вищого навчального закладу про денну форму навчання та за попередні семестри навчання (екзамени, заліки);

копія паспорта громадянина України (ст. 1, 2, 3, 11);

копія ідентифікаційного коду;

копія приписного свідоцтва.

2.3.3. На відбіркову комісію покладається:

розподіл студентів на групи для участі у конкурсному відборі;

оцінка рівня успішності навчання студентів;

організація професійного психологічного відбору студентів;

оцінка засвоєння студентами програми допризовної підготовки;

оцінка рівня фізичної підготовки студентів;

оцінка знань студентами іноземної мови;

складання списку студентів відповідно до їх рейтингу за результатами конкурсного відбору.

2.3.4. Розподіл студентів на групи здійснюється з урахуванням відповідності напряму та спеціальності підготовки у вищих навчальних закладах та змісту військової підготовки за відповідними військово-обліковими спеціальностями.

2.3.5. Списки студентів кожної групи підписуються секретарем і затверджуються Головою відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводиться до студентів не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору.

            2.3.6. Придатність студента до військової служби за станом здоровя визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії, яка працює у військових комісаріатах. Під час визначення вимог до стану здоров’я студентів для проходження військової підготовки військово-лікарська комісії керуються вимогами “Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України”, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402.

2.3.7. Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво. Без наявності зазначених документів він не допускається до проходження випробувань.

2.3.8. Конкурсний відбір проводиться за такими показниками:

рівень успішності навчання студентів;

рівень допризовної підготовки;

рівень фізичної підготовленості кандидатів;

професійно-психологічний відбір студентів;

рівень знань іноземної мови;

2.4. Оцінка рівня успішності навчання кандидатів на проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

 2.4.1. Рівень успішності навчання студента оцінюється в балах за підсумками складання ним екзаменів (заліків) у вищому навчальному закладі за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як добуток від множення середнього бала за складені екзамени (заліки) на 100.

                 2.5. Професійно-психологічний відбір кандидатів на проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

 2.5.1. Професійно-психологічний відбір студентів для зарахування на проходження військової підготовки  за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки здійснюється відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 22.03.2010 року № 152 ДСК “Про затвердження методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу ”. Професійно-психологічний відбір базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями найбільше відповідають вимогам військової підготовки. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психiчної стійкості та оцінку спроможності навчатися. Індивідуальні психологічні якості студента оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. Студенти, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена    нервово-психічна  нестійкість, а також ті, які набрали менше 35 балів за методикою спроможності до навчання (максимальна оцінка спроможності кандидатів до навчання становить 70 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і відраховуються з числа кандидатів для навчання на кафедрі  підготовки офіцерів запасу. Рішення відбіркової комісіїщодо таких студентів оформляється окремим протоколом.

 2.6. Оцінка рівня допризовної підготовки кандидатів на проходження військової підготовки на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу

 2.6.1. З метою визначення рівня допризовної підготовки відбіркова комісія проводить тестування студентів, яке складається з 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів. Кількість балів за кожне виконане правильно завдання дорівнює 10, а максимальна кількість балів – 100. Студенти, які під час тестувань набрали менше 50 балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються. Рішення відбіркової комісії щодо таких студентів оформляється окремим протоколом.

2.6.2. Теоретична частина оцінюється за результатами тестування за наступними розділами: військово-гуманітарна підготовка – перевіряється зріз знань з історії Збройних Сил України, знання законів, які регламентують службу в Збройних Силах України; статутів Збройних Сил України – в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається в загальноосвітній школі; вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької зброї; тактична підготовка охоплює розділи основних видів бою в наступі та обороні; основи цивільного захисту. Усі питання не виходять за рамки підручника “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх шкіл.

2.6.3. Перевірка практичної частини випробування з допризовної підготовки складається з виконання нормативів з вогневої підготовки  та захисту від зброї масового ураження .

 2.7. Оцінка знань студентами  іноземної мови

Знання студентами іноземних мов оцінюється за результатами тестування. Кількість балів за тестування складає 100.

2.8. Оцінка рівня фізичної підготовленості  кандидатів на проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

 2.8.1. Рівень фізичної підготовки кандидатів згідно з Настановою з фізичної підготовки у Збройних Силах України, яка затверджена наказом Міністра оборони України від 30.12.2009 року № 685, визначається за результатами практичного виконання ними фізичних вправ. Випробування проводиться за трьома вправами:  біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 1 км (вправа на витривалість). Усі вправи приймаються в один день. Для їх виконання надається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів не допускається.

                 2.8.2. Вправи оцінюються за Нормативами для визначення рівня фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України (додаток 20 до Настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах України).

                 2.8.3. Оцінка рівня фізичної підготовленості студентів відбірковою комісією визначається як “залік” або “незалік”. Для отримання оцінки “залік” необхідно виконати кожну з трьох вправ, призначених для перевірки, не нижче оцінки “задовільно” або з однією оцінкою “незадовільно”, крім вправи на витривалість,при наявності однієї оцінки не нижче “добре ”.

      Нормативи для визначення фізичної підготовленості кандидатів на навчання за програмою військової підготовки офіцерів запасу:

                                                                                                               Таблиця 1

Оцінка

Вправи для юнаків

Підтягування

на перекладині

Біг на 100 м

Біг на 1 км

5

9

15,0

3.55

4

8

15,4

4.05

3

7

16,2

4.30


                                                                                                               Таблиця 2

Оцінка

               Вправи для дівчат

Комплексна силова вправа
Біг на 100 м

Біг на 1 км

5

36

17,0

4.30

4

32

17,6

4.45

3

28

18,8

5.15


2.8.4. За умови отримання оцінки “незалік” студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується.

2.9. Порядок визначення рейтингу кандидатів на проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

2.9.1. Рейтинг студента визначається з урахуванням:

середнього бала успішності навчання;

суми балів, отриманих студентом за результатами вступних випробувань;

результатів професійно-психологічного відбору;

2.9.2. Стосовно кожного студента з числа кандидатів для проходження військової підготовки відбірковою комісією приймається рішення і робиться один з таких висновків:

рекомендувати до зарахування”;

не рекомендувати до зарахування”.

2.9.3. За результатами конкурсного відбору для кожної військово-облікової спеціальності складається рейтинговий список. Список затверджується протоколом.

2.9.4. Відповідно до рейтингового списку відбіркова комісія розробляє проект наказу ректора університету про зарахування студентів для проходження військової підготовки.

 2.10. Порядок подання апеляції кандидатів на проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

 2.10.1. Апеляції студентів за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджує ректор університету. Апеляція студента за результатами випробувань подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів вступних випробувань.

2.10.2. Додаткова спроба проходження студентами конкурсного відбору під час розгляду апеляції не допускається.

 2.11. Порядок зарахування кандидатів на проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

 2.11.1. Зарахування студентів для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється на підставі наказу ректора Державного вищого навчального закладу “Національний гірничий університет” за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

2.11.2. Студенти, які відібрані  для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти, що надходять від юридичних або фізичних осіб, протягом одного місяця з дня зарахування укладають Договір на проведення військової підготовки студента за програмою офіцерів запасу.

2.11.3. У разі несвоєчасного оформлення Договору вказані студенти відраховуються за наказом ректора, а на вакантні місця можуть бути зараховані студенти, що є наступними в рейтинговому списку за умови укладання Договору у визначений термін.

 2.12. Порядок сплати за проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

 2.12.1. Розмір плати за надання освітньої послуги “Військова підготовка” розраховується щорічно відповідно до кошторису та визначається в Договорі на проведення військової підготовки студента за програмою підготовки офіцерів запасу.

2.12.2. Плата за надання додаткових освітніх послуг  проводиться в гривнях, готівкою або за безготівковим розрахунком впродовж двадцяти днів з початку навчального семестру. Плата за навчання вноситься за один навчальний семестр.

2.12.3. У випадку відрахування студента з числа тих, хто навчається, або при небажанні продовжувати навчання, кошти, отримані за військову підготовку студента, не повертаються.

Голова відбіркової комісії

завідувач кафедри

військової підготовки                                                                        М.П.Кондратюк

 

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт